Zgłoszenie szkoły

I-II. Dane szkoły, Komisji Szkolnej i Zgłaszającego

Prosimy o wprowadzenie danych szkoły, członków Komisji Szkolnej i osoby zgłaszającej.

Uwaga! Dane szkoły zawarte w formularzu będą użyte do ogłaszania wyników zawodników oraz do wydruku dyplomów i zaświadczeń dla zawodników i opiekunów. Prosimy więc o upewnienie się, że są one kompletne i bezbłędne.

 
Województwo
Powiat - wybierz województwo -
Pełna nazwa szkoły
Miejscowość (poczta)
Kod pocztowy
Ulica   
Miejscowość (inna niż poczta)
Telefon
Faks
Strona www
Dyrektor szkoły
PłećTytuł naukowyImięNazwisko

Skład Komisji Szkolnej
 PłećTytuł naukowyImięNazwisko
Przewodniczący:
Członek Komisji: 
Członek Komisji:  
Liczba uczestników
Opiekun merytoryczny uczniów
Prosimy o podanie pełnej listy opiekunów merytorycznych (pamiętając, że uczeń nie może mieć więcej niż jednego opiekuna). Zmiana tych danych nie będzie już możliwa w kolejnym kroku.
              
    
dodaj dodaj opiekuna
Osoba zgłaszająca
PłećTytuł naukowyImięNazwisko
Telefon kontaktowy (komórka - tylko cyfry)
E-mail:
   [na ten adres e-mail zostaną wysłane login i hasło do Panelu Komisji Szkolnych]
Oświadczam, iż zapoznałem/łam się z Regulaminem Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie i zobowiązuję się do przestrzegania jego zapisów.
Jednocześnie potwierdzam prawdziwość moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu oraz wyrażam zgodę na ich przetwarzanie, w tym ich publikację w Internecie w zakresie imienia i nazwiska, zgodnie z Artykułem 6 ust. 1 pkt a) RODO*, w związku z organizacją VI edycji Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie oraz na udział w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez organizatora Olimpiady.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą mailową informacji dotyczących niekomercyjnych wydarzeń edukacyjnych realizowanych przez Organizatora - Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych i/lub Partnerów Fundacji.

Moja zgoda na przetwarzanie moich danych osobowych jest dobrowolna. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z poniższymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych i przysługujących mi praw w tym zakresie:

- Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych z siedzibą w Warszawie (al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa);
- Okres przetwarzania danych przez Administratora jest nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane, zaś po upływie okresu przetwarzania dane są anonimizowane lub nieodwracalnie usuwane, z zastrzeżeniem wymaganego prawem okresu archiwizowania tego typu danych.
- Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa: - Prawo do dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą; - Prawo uzyskania kopii danych; - Prawo do sprostowania; - Prawo do usunięcia danych; - Prawo do ograniczenia przetwarzania; - Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach upowszechniania materiałów informacyjnych nt. działalności edukacyjnej Administratora; - Prawo wycofania zgody; - Prawo do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Wniosek dotyczący realizacji ww. praw, można wysłać drogą e-mailową na adres: biuro@mowos.pl;